031 Über SQL auf Deutsch | O SQLu po niemieckuMożesz też posłuchać na:

DE

PL

Einführung

Wstęp

Was ist eigentlich SQL? Warum werden relationale Datenbanken benutzt? Wie ist die Syntax der populärsten SQL-Abfragen? Darüber werde ich dir heute erzählen.
also loss damit.

Co to właściwie jest SQL? Dlaczego używa się relacyjnych baz danych? Jaka jest składnia popularnych zapytań SQL-owych? O tym dzisiaj.

Was ist SQL?

Co to SQL?

Wie immer werde ich von Vorne anfangen, angeblich ist es am besten so. Was ist SQL? Es ist eine Computersprache, eigentlich ist es eine Strukturierte Abfragesprache, und das ist die übersetzung auf Englischen. Es ist benutzt um die Datenbank abfragen, modifizieren, erschaffen. Die SQL-Befehle, oder besser zu sagen: SQL abfragen ermöglichen Daten aus der Datenbank holen, eine Daten in die Datenbank einfügen oder die existierende Daten zu modifizieren. Es gibt auch abfragen, die die Datenbank erschaffen oder einzelne Tabellen. Die Struktur der Tabelle kann auch geändert werden. Also wie du schon wahrscheinlich bemerkt hast SQL ist eng mit Datenbanken verbunden. Es gibt mehrere SQL-Dialekte z.B.: T-SQL, PL/SQL oder Open Source PostgerSQL. Die gute Nachricht ist, dass sie ähnlich zueinander sind, dadurch wenn du einen von den Dialekten kennst kannst du einfach zu ein anderen wechseln.

Jak zawszę zacznę od poczatku, ponoć tak jest najlepiej. Co to SQL? Jest to język programowania, właściwie jest to strukturalny język zapytań, tłumaczenie SQL na niemiecki brzmi Strukturierte Abfragesprache. Jest używany do odpytywań, modyfikacji, tworzenia baz danych. Komendy SQL-owe, a właściwie: zapytania SQL-owe umożliwiają wyciągnięcie danych z bazy, wprowadzanie danych do bazy lub modyfikację istniejących danych. Są też zapytania, które tworzą bazy danych lub tabele. Struktura tabeli też może zostać zmieniona. Także jak już zapewne się zorientowałeś SQL jest ściśle związany bazami danych. Jest kilka dialektów SQL np.: T-SQL, PL/SQL lub open source’owy PorstreSQL. Dobra wiadomość jest taka, że są one do siebie podobne, przez co jeśli znasz jeden z dialektów łatwo możesz przejść do innego.

Was ist eine Relationale Datenbank?

Co to jest relacyjna baza danych?

Ich habe vorher gesagt dass SQL ist eng mit Datenbanken verbunden. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Es ist mit Relationale Datenbanken verbunden. Jetzt kommt die frage was ist eine Relationale Datenbank? Eigentlich ist es nicht so schwer. SQL ist sehr alt, es kommt aus die 70. Jahre. Also wenn du sich eine typische Datenbank sich vorstellst es wird eine Relationale Datenbank sein. Die Datenbank besteht aus Tabellen. Die Tabellen beinhalten Spalten, das ist die Struktur der Tabelle und in den Zeilen der Tabelle befinden sich Daten. OK, aber warum ist das eine Relationale Datenbank? Weil es gibt Relationen zwischen den Tabellen. Eine Tabelle enthält ein Teil der Information und das andere Teil ist in eine andere Tabelle. Die Tabellen sind mit eine Relation verbunden. Die Relation hat ein Schlüssel der sag welche Zeile aus der erste Tabelle mit welche Zeile aus der zweite Tabelle zusammen gehören. Wenn man eine Relation zwischen Tabellen macht muss man den Schlüssel definieren. Die Werte in den Schlüsselfeld müssen in gleich sein um die einzelne Zeilen verbinden.

Wspomniałem wcześniej, że SQL jest ściśle związany z bazami danych. To nie jest cała prawda. Jest związany z relacyjnymi bazami danych. Teraz pojawia się pytanie co to jest relacyjna baza danych? Właściwie nie jest to trudne. SQL jest bardzo stary, pochodzi z lat 70. Więc jeśli wyobrazisz sobie typową bazę danych to zapewne będzie to relacyjna baza danych. Taka baza składa się z tabeli. Tabele zawierają kolumny, co jest jej struktura a w wierszach (rekordach) znajdują się dane. Dobrze, ale dlaczego relacyjna baza danych? Ponieważ między tabelami zachodzą relacje. Jedna tabela przechowuje część informacji a druga część znajduje się w innej tabeli. Tabele te są powiązane relacją. Relacja zawiera klucz, który mówi który wiersz z pierwszej tabeli powinien połączyć się z którym wierszem drugiej tabeli. Przy tworzeniu relacji między tabelami trzeba zdefiniować klucz. Wartości w polu z kluczem musi być taka sama aby pojedyncze wiersze połączyć.

OK. Das hört sich kompliziert an. Wozu das alles? Obwohl es sich als viel aufwand anhört es hat ein zweck und sinn. Dank dem sind die Daten in der Datenbank nicht redundant. Z.b: Du hast eine Datenbank mit Musik, da gibt es die Künstler, die Albume, die Liede. Wenn das alles wäre in eine Tabelle wurden sich die Künstler, die Albume sehr oft wiederholen. Ein Album kann 12 Liede haben und ein Künstler kann mehrere Albums haben. Darum am besten ist es statt eine grosse Tabelle 3 kleinere Tabellen haben. In der erste wurden Künstler sein (Name und Schlüssel zu die Relation). Die zweite Tabelle mit den Albums mit Felder: Titel des Albums , Schlüssel zu Künstler und zweiter Schlüssel. Dritte Tabelle mit den Liede mit Felde: Titel des Liedes, Schlüssel zu Albums. Dadurch jeder Künstler und jedes Album tritt nur einmal in der Datenbank auf aber der Anwender kann weiterhin die volle Information aus der Datenbank holen.

Dobrze, brzmi to skomplikowanie. Po co to wszystko? Mimo, że brzmi to na spory nakład pracy ma co cel i sens. Dzięki temu dane w bazie nie są redundantne. N.p.: masz bazę danych z muzyką, są w niej artyści, albumy, piosenki. Gdyby to wszystko było w jednej dużej tabeli powtarzaliby się artyści i albumy bardzo często. Album ma około 12 piosenek a jeden artysta może mieć kilka albumów. Dlatego najlepiej jest zamiast jednej dużej tabeli podzielić to na trzy mniejsze. W pierwszej byliby artyści (ich nazwa i klucz do relacji). Druga tabela z albumami i polami: tytuł albumu, klucz do relacji z artystami i drugi klucz. Trzecia tabela z piosenkami i polami: tytuł piosenki, klucz do relacji z albumami. Dzięki temu każdy artysta i każdy album występuje w bazie tylko raz, ale użytkownik wciąż może wyciągnąć z bazy pełną informację.

Die populärsten SQL-Abfragen

Najpopularniejsze pytania SQL-owe

Die populärsten SQL-Abfragen sind:
Select um die Daten aus der Datenbank holen. Es ist SELECT Feldernamen FROM Tabellename WHERE Bedingung die erfüllt sein muss.
Update um die Daten in der Tabelle zu ändern. Es ist: UPDATE Tabellename SET Feldername = neue Wert WHERE Bedingung die erfüllt sein muss.
Zuletzt Insert into, um neue Daten in die Tabelle einfügen. INSERT INTO Tabellename VALUES Werte für alle Felder in der Tabelle.

Najpopularniejsze zapytania SQL-owe to:
Select aby dane z bazy wyciągnąć. Składnia brzmi: SELECT nazwa pola FROM nazwa tabeli WHERE i warunek który musi zostać spełniony.
Update aby zmienić dane w tabeli. To jest: UPDATE nazwa tabeli SET nazwa pola = nowa wartość WHERE warunek który musi być spełniony.
Na koniec Insert into, aby dane do tabeli wprowadzić. Składnia to INSERT INTO nazwa tabeli VALUES wartości dla wszystkich pól w tabeli.

Zusammenfassung

Podsumowanie

Ich denke es reicht für heute. Ich hoffe, dass ich das mit den Relationalen Datenbanken klar erklärt habe. Gib mir Bescheid ob dir das Thema gefallen hat ob du solche Themen öfter hören willst, oder etwas mehr über SQL. Schreib ein Kommentar unter den Artikel oder schick mir ein E-mail an niemieckidlait@gmail.com.

Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Mam nadzieję, że to o relacyjnych bazach danych jasno wytłumaczyłem. Daj mi znać czy temat ci się podobał czy chcesz więcej takich tematów posłuchać lub nieco więcej o SQL-u. Zostaw komentarz pod artykułem lub napisz mi maila na adres niemieckidlait@gmail.com.


Jeśli chcesz zgłębić zagadnienie SQLa polecam ci książkę Praktyczny kurs SQL

Jest to link afiliacyjny więc jeśli za jego pośrednictwem kupisz książkę to księgarnia odpali mi prowizję za przyprowadzenie klienta (przy czym prowizja nie powiększa ceny książki). Przy okazji chcę zaznaczyć, że treści dostępne na blogu i w podcaście zawsze były i będą darmowe.Das Wokabular | Słownictwo:

die Datenbank - baza danych

die SQL-Abfrage - zapytanie SQL-owe

die Strukturierte Abfragesprache - strukturalny język zapytań

der SQL-Befehl - komenda SQL-owa

holen - w kontekście informatycznych: wyciągnąć, pobrać; dosłownie: przynieść

die Spalte - kolumna

die Zeile - wiersz, linia, tu również: rekord

die Feldernamen - nazwa pola

die Bedingung - warunek

Komentarze