009 Fehler in Anwendungen | Błędy w aplikacji







DE

PL

Fehler in Anwendungen

Błędy w Aplikacjach

Heutige Thema liegt mir sehr am Herzen, weil ich mich mit auch Softwaretests beschäftige. Und das Thema ist Fehler im Anwendungen. Wenn man viel den Rechner benutzt tauchen die früher oder später auf. Es ist fast immer so, dass die Fehler kommen vor unerwartet. Z.B. du willst dich zu eine Internetanwendung einloggen und der Login Versuch ist fehlgeschlagen. Was kann man in solchen Situation machen? Oft gibt es Kontaktdaten zu Servicedesk an der man eine Fehlerbeschreibung schreiben kann. Wenn es keinen Servicedesk gibt, kann man die Fehlerbeschreibung an den Besitzer der Seite schicken.

Dzisiejszy temat jest bliski mojemu sercu, ponieważ zajmuję się testowaniem aplikacji. A dzisiejszy temat to błędy w aplikacji. Jeśli się dużo używa komputera pojawiają się one wcześniej albo później. Prawie zawsze jest tak, że pojawiają się one niespodziewanie. Np.: chcesz się zalogować do aplikacji internetowej i próba logowania kończy się niepowodzeniem. Co można w takiej sytuacji zrobić? Często są dane kontaktowe do pomocy, gdzie można wysłać opis błędu. Jeśli nie ma opcji pomocy można ten opis wysłać właścicielowi strony.

Was Soll eine gute Fehlerbeschreibung haben um den Problem schnell zu beheben?

Co powinien zawierać dobry opis błędu aby problem szybko został rozwiązany?

Oft ist es so, dass die Fehlerbeschreibung zu wenig Informationen beinhaltet und deswegen ist es schwer zu sagen was der Grund des Fehler ist. Das wichtigste ist eine genaue beschreibung was man gemacht hat bevor die Anwendung fehlgeschlagen ist, also wie zu den Fehler gekommen ist. Auf basis dem Einloggen Beispiel die Fehlerbeschreibung könnte so aussehen:

Ich habe den Benutzerkennung mit korrekten Daten ausgefüllt und in das Passwortfeld habe ich das korrekte Passwort angegeben. Dann habe ich auf Einloggen geklickt und diese Fehlermeldung habe ich bekommen.

Und dann folgt die eingefügte Fehlermeldung. Auch ein Screenshot im Anhang zu schicken ist eine gute Idee. Wie es man so schön sagt: ein Bild ersetzt tausend Wörter.

Wenn die Fehlerbeschreibung nicht genau genug ist dann dauert das Fehlerbehebung länger, weil die Leute von Servicedesk werden nachfragen wie ist der Fehler entstanden. Oder es kann so sein, dass sie es nicht reproduzieren können und der Fehler wird nicht behoben.

Często się zdarza, że opis błędu zawiera za mało informacji przez co trudno jest ustalić jaka jest przyczyna błędu. Najważniejsze jest dokładny opis co się robiło zanim aplikacja zawiodła, a więc jak doszło do błędu. Na podstawie przykładu z próbą logowania opis błędu mógłby wyglądać tak:

Wypełniłem login poprawnymi danymi i do pola z hasłem wpisałem poprawne hasło. Potem kliknąłem na zaloguj i pojawił się ten komunikat błędu.

I później jest wklejony komunikat błędu. Dobrym pomysłem jest też przesłanie zrzutu ekranu w załączeniu. Jak to się mówi: Obraz zastępuje tysiące słów.

Gdy opis błędu jest nie wystarczająco dokładny wtedy naprawa błędu trwa dłużej, ponieważ ludzie z service desku będą dopytywać jak doszło do błędu. Może się też tak zdarzyć, że nie będę w stanie odtworzyć tego błędu i nie zostanie on naprawiony.

Profitester

Zawodowi testerzy

Es gibt Leute die beruflich Fehler in eine Anwendung oder in einen ganzen System suchen. Abhängig was sie prüfen gibt es Software Tester. In der vorherige Folge gab es ein Interview mit eine Software Testerin, Agnieszka. Es gibt auch Leute die verschiedene Geräte prüfen, also das sind Hardware Tester. Es gibt auch verschiedene arten von test. Vor allem kann man die Funktionalität prüfen, also ob die Anwendung oder das Hardware wirklich macht was es machen soll und auf der art wie es vorgesehen war. Es gibt auch eine ganze Gruppe von nicht Funktionalen Tests und die prüfen alles drumherum. Z.B. wie viel Abfragen auf einmal kann die Anwendung aushalten - Ausdauertest, Belastungstest. Diese Testgruppe ist ziemlich gross also ich werde nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wenn dich das Thema von Tests interessiert dann sag mir bescheid. Du findest meine Kontaktdaten auf www.niemieckidlait.pl in der Sektion Kontakte.

Obwohl die Testers prüfen die Anwendungen und die Geräten es ist unmöglich alles zu prüfen. Es gibt viele Variablen die auf die Wirkung der Anwendung einfluss haben können. Darum ab und zu passiert es das Fehler in der produktive Version der Anwendung vorkommen. In solchen Fall ist es gut eine Fehlerbeschreibung zu schreiben und an den Hersteller schicken. Darum habe ich damit angefangen was eine gute Fehlerbeschreibung haben soll.

Są ludzie, którzy zawodowo szukają błędów w aplikacjach lub systemach. W zależności co sprawdzają są testerzy oprogramowania. W poprzednim odcinku był wywiad z testerką oprogramowania, Agnieszką. Są też ludzie którzy testują różne urządzenia, więc są testerami sprzętu. Są różne typy testów. Przede wszystkim można testować funkcjonalność, czyli czy aplikacja lub urządzenie rzeczywiście robi to co powinno i w sposób jaki był przewidziany. Jest też cała grupa testów niefunkcjonalnych i one sprawdzają wszystko dookoła. Np. ile zapytań na raz może aplikacja wytrzymać - testy wydajnościowe, obciążeniowe. Ta grupa testów jest bardzo duża więc nie będę wchodził w szczegóły, ale jeśli temat testowania cię interesuje to daj mi znać. Znajdziesz moje dane kontaktowe na www.niemieckidlait.pl w sekcji kontakty.

Pomimo, że testerzy sprawdzają oprogramowanie i urządzenia jest niemożliwym sprawdzenie wszystkiego. Jest wiele zmiennych które mogą mieć wpływ na aplikację. Dlatego od czasu do czasu zdarza się błąd na wersji produkcyjnej aplikacji. W takich przypadkach dobrze jest napisać opis błędu i wysłać go do producenta. Dlatego zacząłem od tego co powinien zawierać dobry opis błędu.



Der Wortschatz | Słownictwo:

die Anwendung - apikacja

am Herzen liegen - bliski sercu

fehlgeschlagen - zawieść, nie powieść się

die Fehlerbeschreibung - opis błędu

den Fehler beheben - naprawić błąd

das Gerät - urządzenie

der Ausdauertest - test wydajnościowy

der Belastungstest - test obciążeniowy

Komentarze