008 Interview mit Agnieszka | wywiad z Agnieszką

DE

PL

Einleitung

Wstęp

In Folge 008 habe ich mein estern Interview durchgeführt. Als ersten Gast habe meine Frau eingeladet. Warum ausgerechnet sie? Weil, wie gesagt, es war das erste Interview das ich je durchgeführt habe und ich wollte es mit jemanden machen bei den ich mich wohl fühle. Außerdem Agnieszka passt perfekt weil sie auch bei deutschsprachigen Projekte arbeitet aber seit kürzerer Zeit als ich, also sie hat ein anderen Blick drauf als ich. Und ich denke das es wertvoll für Dich sein wird über das Thema IT-Deutsch von jemanden anderen zu hören. Aber vor allem Agnieszka hat viel Geduld und unterstützt mich sehr bei meinen Podcasthobby. Also für mich war das offensichtlich, dass sie muss der erste Gast sein.

Es wird kein direkter Transkript von das Gespräch sein sondern eine Zusammenfassung:

W odcinku 008 przeprowadziłem swój pierwszy wywiad. Jako pierwszego gościa zaprosiłem moją żonę. Dlaczego akurat ją? Ponieważ, jak już wspomniałem, jest to pierwszy wywiad jaki kiedykolwiek przeprowadziłem i chciałem go z kimś zrobić przy kim czuję się swobodnie. Poza tym Agnieszka pasuje idealnie, ponieważ też pracuje w projektach niemieckojęzycznych, ale krócej niż ja, więc ma inne spojrzenie na to. Myślę, że będzie to wartościowe także dla Ciebie poznanie innego punktu widzenia na ten temat. Jednak przede wszystkim Agnieszka ma dużo cierpliwości i bardzo mnie wspiera przy moim podcastowym hobby. Także dla mnie było oczywiste, że musi być pierwszym gościem.

Nie będzie to dokładna transkrypcja rozmowy tylko jej streszczenie:

Wie ist Agnieszka zu ihre gegenwertigen Job gekommen?

Jak Agnieszka doszła do swojej obecnej pracy?

Agnieszka arbeitet als Software Tester bei eine internationale Corporation in Wroclaw. Sie hat keine Ausbildung in richtung Informatik. Sie hatte Geographie studiert und specialization in Kartographie gemacht. Am Anfang Ihre berufliche Karriere hat sie in Ihren erlernten Job gearbeitet in Ämte. Aber das hat ihr kein Spaß gemacht, es war langweilig und immer das selbe zu tun. Sie hat ihre Arbeit geändert und hat bei eine kleine Firma gearbeitet. Die Firma hat moderne Informations Systeme hergestellt. Und dort hatte Agnieszka die gelegenheit viel zu lernen, weil sie mit Spezialisten auf verschiedene Felder zusammengearbeitet hat (Architekten, Entwickler). Bei der Firma hatte sie auch vielfältige Arbeitspflichten: sie hat Daten vorbereitet, interactive Internetkarten hergestellt, hat die Anforderungen von den Kunden gesammelt, hat Module in der Anwendung vorbereitet und dann sie getestet und schulungen von Endusern durchgeführt.

Agnieszka pracuje jako tester aplikacji w jednej z międzynarodowych korporacji we Wrocławiu. Nie ma wykształcenia informatycznego. Studiowała geografię, specjalizację robiła z kartografii. Na początku swojej kariery zawodowej pracowała w wyuczonym zawodzie w urzędach. Jednak nie przynosiło to jej satysfakcji, było to nudne i powtarzalne. Zmieniła pracę i zaczęła pracować w małej firmie. Zajmowała się ona tworzeniem nowoczesnych systemów informatycznych. Agnieszka wiele się tam nauczyła, ponieważ współpracowała ze specjalistami z różnych pól (m.in. architektami i deweloperami). Miała też różnorodne obowiązki: przygotowywała dane, tworzyła interaktywne mapy internetowe, zbierała wymagania od klientów, przygotowywała moduły w aplikacji a później je testowała i szkoliła użytkowników końcowych.

Aber dann stellte sie fest, dass GIS-Branche in Polen sehr eng ist und es gibt nur wenige möglichkeiten den Arbeitgeber zu ändern. Sie beschloss ihre specialization zu ändern und sie hat sich für Software Testing entschieden. Sie hatte schon ein bisschen erfahrung im Software tests. Aber bevor sie den Job änderte hat sie angefangen zu lernen über: HTML, CSS, JavaScript und Python kannte sie schon. Sie hat auch ein Konto auf GitHub angelegt und dort ein paar Projekte gemacht. Sie hat auch den ISTQB Syllabus gelesen. Und dank dem hat sie schon den ersten Job bekommen für den sie sich beworben hat und gleich als Regular Software Tester und nicht Junior (mit was sie gerechnet hat). In den Job hat sie auch schnell mit der Test automatization begonnen.

Doszła jednak do wniosku, że branża GIS jest w Polsce bardzo wąska i ma ograniczone możliwości zmiany pracy. Postanowiła zmienić specjalność i zdecydowała się zostać testerem oprogramowania. Miała już trochę doświadczenia w testowaniu. Jednak zanim zmieniła pracę zaczęła się uczuć: HTMLa, JavaScriptu, Pythona już znała. Założyła też konto na GitHubie i zrobiła tam kilka projektów. Przeczytała również sylabusa ISTQB. Dzięki temu dostała pierwszą pracę, na którą aplikowała i od razu na regulara a nie na juniora (z czym się liczyła). W tej pracy szybko też zaczęła automatyzować testy.

In ihrer derzeitigen Job macht sie ihre erste Erfahrungen mit deutschsprachigen Projekten. Bevor sie den Job begonnen hat benutze sie kein Deutsch sein 10 Jahren. Sie fing an Deutsch zu lernen in der Grundschule und lernte bis zu Studienbeginn. Sie hat die Abitur in Deutsch abgelegt. Dann während Studien war sie auf einen Deutsch-Polnischen Tandem kurs, wo sie auch viel Deutsch lernte. Und sie Studierte in Berlin ein Semester lang im rahmen von Erasmus Programm.

W obecnej pracy zdobywa pierwsze doświadczenia w projektach niemieckojęzycznych. Zanim zaczęła tą pracę nie używała niemieckiego przez 10 lat. Niemieckiego zaczęła się uczyć w podstawówce i uczyła się go do rozpoczęcia studiów. Zdawała maturę z niemieckiego. Później w trakcie studiów była na polsko-niemieckim kursie tandemowym, gdzie się dużo uczyła niemieckiego. Studiowała również w Berlinie przez semestr w ramach programu Erasmus.

Das schwirigste am Anfang

Najtrudniejsze na początku

Das schwerste am anfang in der Arbeit mit deutsche Projekten war, dass sie schon gleich zum Kunden nach Bonn reisen musste. Dort hat ihr der Kunde das ganze Thema des Projektes auf Deutsch erklaert, natuerlich war es IT Deutsch. Und dann nach der rückkehr hatte sie viel Telkos auf Deutsch und die Kollegen sprachen mit verschieden Dialekten, es gab auch Kollegen aus Ungarn und aus Rumänien. Also schon am Anfang war sie ins tiefes Wasser geworfen. Um es sich das leichter zu machen hat sie sich zu jedes Telko vorbereitet. Auf basis die Agenda zu Telkos hat sie notizen mit ganzen Sätzen gemacht was sie sagen will um nichts zu vergessen.

Najtrudniejsze na początku pracy w projektach niemieckich było to, że od razu musiała pojechać do klienta do Bonn. Tam klient wytłumaczył jej cały temat projektu po niemiecku, oczywiście używając języka branżowego. Później po powrocie miała wiele calli po niemiecku, koledzy mówili różnymi dialektami, byli też koledzy z Węgier i Rumunii. Więc już na początku została wrzucona na głęboką wodę. Aby sobie ułatwić tą pierwszą fazę przygotowywała się do każdego calla. Na podstawie agendy robiła sobie notatki z całymi zdaniami aby niczego nie zapomnieć.

Jetzt ist es für sie ein bisschen leichter. Sie hat ein neuen Projekt wo sie am anfang die einzige Person aus Polen war also sie musste sich mit den Kollegen aus Deutschland kommunizieren. Aber der wortschatz war schon ihr bekannt, also war es leichter als am Anfang.

Teraz jest jej już trochę łatwiej. Zaczęła nowy projekt gdzie na początku była jedyną osobą z Polski, więc musiała rozmawiać z kolegami z Niemiec. Jednak słownictwo było już jej znane, więc było prościej niż na początku.

Wie verbessert sie ihre Deutschkentnisse?

Jak poprawia swoją znajomość niemieckiego?

Agnieszka um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern hatte ein Deutschkurs von ihrem Arbeitgeber organisiert besucht. Sie guckt auch Netflix. Es ist auch einfacher mit Netflix weil wenn auch eine Serie nicht deutschsprachig ist, kann man die sprache auf Deutsche wehseln. Und der deutsche Dubbing ist auch deutlicher als der original Ton. Sie hört auch Deutsche Welle. Aber es ist schwierig etwas über IT-Deutsch zu finden.

Aby poprawić swoje umiejętności językowe Agnieszka chodziła na kurs niemieckiego organizowany przez pracodawcę. Ogląda też Netflixa. Z Netflixem jest też łatwiej, ponieważ nawet gdy serial nie jest niemieckojęzyczny, to można zmienić język na niemiecki. Niemiecki dubbing jest też wyraźniej nagrany niż oryginalny dźwięk. Słucha również Deutsche Welle. Jednak trudno jest znaleźć coś o niemiecki języku informatycznym.

Ist Deutsch nutzlich in IT bereich?

Czy Niemiecki przydaje się w branży IT?

In der Firma bei die sie jetzt arbeitet die mehrheit von der Projekten sind deutschsprachig. Zum moment will sie bei deutschsprachigen Projekten bleiben obwohl sie schließt nichts aus. Ihrer meinung nach Englisch ist keine Fremdsprache wenn man in IT arbeitet, aber Deutsch schon und Deutsch zu kennen macht den unterschied. Weil auch Mitarbeiter, bei der Firma in die sie arbeitet, die nur Englisch kennen warten oft auf ein neues Projekt, die die Deutsch kennen sitzen auf der Bank nicht.

W firmie, w której teraz pracuje większość projektów jest niemieckojęzycznych. Na chwilę obecną chce zostać w projektach niemieckich, ale niczego nie wyklucza. Jej zdaniem angielski nie jest językiem obcym jeśli pracujesz w IT, ale niemiecki tak i robi on różnicę. Jej współpracownicy, którzy znają tylko angielski często czekają na nowe projekty, ale ci którzy znają też Niemiecki nie siedzą na ławce.

Tips für neuanfänger:

Rady dla osób, które dopiero zaczynają:

denkt nicht zu viel über die Hindernissen sondern mach alles ein Schritt nach dem anderen. Hab keine angst von Deutsch zu sprechen. Wenn du ein Satz auch ungrammatisch sagst wir ein Deutscher dich verstehen, das weisst sie von ihrer erfahrung.

Nie myślcie za dużo o przeszkodach tylko róbcie wszystko małymi kroczkami jeden po drugim. Nie bójcie się mówić po niemiecku. Jeśli nawet powiesz zdanie niepoprawnie gramatycznie to Niemiec ciebie zrozumie, wie to z autopsji.Der Wortschatz | Słownictwo:

das Interview - wywiaddie Zusammenfassung - streszczenie, podsumowanie

die Zusammenfassung - streszczenie, podsumowanie

die Ausbildung - wykształcenie

erlernt - wyuczony

der Entwickler - deweloper (informatyk)

die Anforderung - wymaganie

der Ton - dźwięk

das Hindernis - przeszkoda

Komentarze