005 - Was kann man mit eine Datei machen | Co mozna zrobic z plikiemDE

PL

Was kann man mit einer Datei machen?

Co można zrobić z plikiem?

Zu erst wenn es keine Datei auf der Festplatte gibt, dann muss man sie zu erst erstellen. Es gibt auch einen Begriff Dateierstellung der den Prozess beschreibt

Najpierw, gdy nie ma pliku na dysku trzeba go stworzyć. Jest też pojęcie Dateierstellung, które to oznacza proces tworzenia pliku.

Wenn man schon eine Datei auf dem Laufwerk existiert, dann kann man sie editieren / ändern. Wenn es eine Textdatei ist dann kann man etwas dazuschreiben. Und dann die Änderungen kann man auf der Festplatte speichern.

Gdy już plik istnienie na dysku, to można go edytować / zmienić. Jeśli to jest plik tekstowy można coś do niego dopisać. Następnie można zmiany zapisać na dysku.

Eine Datei kann man auch umbenennen. Wenn man z.B. ein Tippfehler gemacht hat (man sich vertippt hat) in den Dateiname kann man die Datei umbenennen um den Fehler zu korrigieren.

Można też zmienić nazwę pliku. Gdy się zrobiło literówkę w nazwie pliku można zmienić mu nazwę, aby poprawić pomyłkę.

Die Datei kann in einen anderen Ordner kopiert werden oder sie ausschneiden. Der Unterschied ist, wenn man die Datei kopiert dann existieren 2 Versionen von der Datei. Und wenn man die Datei ausschneidet dann gibt es die Datei in den originalen Ordner nicht, sondern nur in den neuen Ordner wo sie eingefügt worden ist. Einfügen ist dasselbe wie die Tastatur Kürzel STRG+V. Also kopieren und einfügen ist dasselbe was STRG+C und STRG+V. Wenn man die Datei ausschneidet und in einen anderen Ordner einfügt dann kann man sagen das die Datei verschoben worden ist.

Plik można skopiować do innego folderu lub wyciąć. Różnica jest taka, że gdy plik jest kopiowany to istnieją 2 wersje pliku. Natomiast gdy się plik wytnie i później wklei do innego folderu to pliku nie będzie w oryginalnym folderze tylko w folderze, do którego został wklejony. Einfügen koreśla tą samą funkcję co sktrót klawiszowy CTRL+V. Natomiast kopieren i einfügen to jest to samo co CTRL+C i CTRL+V. Z kolei, gdy się wytnie plik a później się go wklei do innego folderu to można powiedzieć, że się plik przeniosło.

Wenn die Datei schon erstellt worden ist, verschoben, usw., dann kann man die Dateierweiterung ändern. Z.B. es gibt eine Textdatei aber man will eine CSV-Datei haben, dann kann man die Dateiname editieren und denn *.txt zu *.csv ändern. So wurde die Dateierweiterung geändert. Nach der Operation ist es ein anderer Dateityp.

Gdy plik już został stworzony, przeniesiony itd. to można też zmienić rozszerzenie pliku. Np. jest plik tekstowy i chcemy z niego zrobić plik CSV, wtedy można zmienić nazwę pliku i *.txt zmienić na *.csv. W ten sposób rozszerzenie pliku zostało zmienione. Po tej operacji jest to inny rodzaj pliku.

Man kann auch eine vorherige Dateiversion wiederherstellen. Wenn man z.B. auf eine Word-Datei arbeitet und es einen Stromausfall gibt oder das Betriebssystem ist abgestürzt und man musste den Computer neustarten. Und wenn man die Datei wieder aufmacht, dann fragt das Office ob man will die vorherige, nicht gespeicherte Version wiederherstellen. Oder es gibt Programme wie z.B. Git oder SVN die dafür da sind, dass man kann eine alte Dateiversion wiederherstellen.

Można też poprzednią wersję pliku przywrócić. Gdy np. się pracuje na pliku wordowym i zabaknie prądu albo system operacyjny się zawiesi z jakiegoś powodu i potrzebny był restart komputera. Gdy później ponownie otworzy ten plik Office się zapyta, czy chcemy przywrócić poprzednią, nie zapisaną wersją pliku. Są też programy jak Git lub SVN które są po to aby można było przywrócić starą wersję pliku.

Man kann eine Datei per E-Mail schicken. Um sie schicken muss man zuerst die Datei anhängen zu einem E-Mail. Und wenn die Datei in Anhang ist kann sie gesendet werden.

Można wysłać plik mailem. Aby go wysłać trzeba go najpierw załączyć do maila. Gdy plik jest już w załączniku może zostać wysłany.

Wenn man die Datei nicht mehr braucht dann kann man sie entfernen. Es gibt eigentlich zwei Begriffe dafür – man kann eine Datei entfernen oder eine Datei löschen. Das Ergebnis ist dasselbe.

Gdy plik już nie jest potrzebny można go usunąć. Są dwa pojęcia na to – można plik usunąć lub można plik skasować. Wynik jest taki sam.


Der Wortschatz | Słownictwo:

erstellen – stworzyć

die Dateierstellung – stworzenie pliku

editieren – edytować [np. plik]

ändern – zmieniać

speichern – zapisać

umbenennen – zmienić nazwę

der Tippfehler – literówka

sich vertippen – zrobić literówkę

kopieren – kopiować

ausschneiden – wyciąć

einfügen – wkleić

verschieben - przenieść

die Dateierweiterung ändern- zmienić rozszerzenie pliku

wiederherstellen – przywrócić [poprzednią wersję]

Stromausfall – awaria prądu

abgestürzt – zawieszenie się [np. Systemu lub programu]

anhängen – załączać

der Anhang – załącznik

senden - wysłać

entfernen – uzunąć

löschen - skasować

Komentarze